ALGEMENE VOORWAARDEN:
Bijgewerkt op 04.02.2024Definities:Vakantiehuis ook wel bekend als de Eigendom: de woning zoals vermeld in de vakan-tiehuurovereenkomst.

Eigenaar: (tevens verhuurder) de persoon, particulier of bedrijf die de eigenaar verte-genwoordigt die de woning vermeld op het reserveringsformulier ter beschikking stelt.

Huurder: (tevens huurder) de in het reserveringsformulier genoemde persoon die de re-servering maakt, alsmede de bewoners van de vakantiewoning.

Boeking: een reservering op het onroerend goed waarbij de eigenaar het onroerend goed reserveert voor gebruik door de huurder volgens de bepalingen en voorwaarden in deze huurovereenkomst.
Voorschot: het bedrag dat de huurder aan de eigenaar heeft betaald voor de reservering van de woning.
Borg: een bedrag dat de huurder aan de eigenaar betaalt, dat dient als verzekering voor schade en onvoorziene kosten.


Toepassingsgebied:Deze algemene reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringscon-tracten tussen huurder en verhuurder.


1. Boeking:1.1 Een boeking komt tot stand wanneer een huurder contact opneemt met de eigenaar van het vakantiehuis, de eigenaar en huurder overeenkomen het vakantiehuis voor de duur te verhuren tegen een prijs (de "huur"), en de huurder een borg betaalt. Bevestiging van een boeking wordt aan de huurder verstrekt zodra het voorschot door de eigenaar is ontvangen.

1.2 Op het moment dat huurder via internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of per-soonlijk met verhuurder een reservering maakt, geldt als overeenkomst dat deze alge-mene boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

1.3 Behoudens de annuleringsbepalingen van deze overeenkomst, is de huurder, zodra een boeking schriftelijk is bevestigd door de eigenaar, aansprakelijk voor het saldo van de huur, samen met eventuele extra kosten of vergoedingen die in de aanvullende voorwaarden worden vermeld.


2. Betaling van het huurbedrag:De huurder dient ter bevestiging van een boeking een voorschot aan de eigenaar te be-talen.

2.1 Het voorschot, 50% van het totale huurbedrag, dient te worden betaald op de dag van reservering. Het voorschot dient 3 werkdagen na het maken van de reservering in het bezit te zijn van de eigenaar. Pas dan is de reservering definitief.

2.2 Het saldo van de huur, de borg en enige andere extra (s) waarmee de huurder is ge-contracteerd, moet 30 dagen voor aankomst worden betaald. Het bedrag dient 30 dagen voor aankomst op de bankrekening van de eigenaar te staan.

2.3 Als de reservering minder dan 30 dagen voor aankomst is gemaakt, moeten de borg-som, het huurbedrag en de schoonmaakkosten of andere extra (s) die de huurder had gecontracteerd volledig bij reservering worden betaald.

2.4 Alle prijzen zijn aangegeven in euro's per week of per dag.


3. Waarborg:3.1 De borg bedraagt 750,00 EUR voor een huurperiode van maximaal 2 weken.

3.2 Voor een langere periode is de borgsom een bedrag dat de verhuurder bepaalt en waarvan hij de huurder schriftelijk op de hoogte brengt.

3.3 De borg wordt binnen 1 maand na vertrek van de huurder terugbetaald, na aftrek van bijkomende kosten zoals het elektriciteitsverbruik. De verhuurder behoudt zich echter het recht voor om op alle mogelijke manieren van de huurder de schade die de huurder tij-dens zijn verblijf veroorzaakt aan de vakantiewoning, de inboedel of de tuinen, terug te vorderen.

3.4. Indien de huurder tijdens zijn verblijf schade berokkent aan de vakantiewoning, waarvan het bedrag mits bewijslast hoger ligt dan de betaalde borg, kan de verhuurder een bijkomende borg opvragen tijdens het verblijf.


4. Wijzigingen en annuleringen:4.1 Elke annulering of wijziging moet schriftelijk gebeuren

4.2 De eigenaar kan weigeren een boeking te wijzigen nadat deze schriftelijk is beves-tigd en elke wijziging of overschrijving van het voorschot naar een andere boeking is uit-sluitend ter beoordeling van de eigenaar.

4.3 De eigenaar kan een boeking annuleren door middel van een schriftelijke kennisge-ving als de huurder nalaat enige betaling uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen wanneer die betaling verschuldigd is.

4.4 Indien een huurder deze overeenkomst meer dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, wordt de bij reservering betaalde 50% van de huursom ingehou-den door de verhuurder. Het saldo van de huur zal niet worden betaald.

4.5 Indien huurder deze overeenkomst minder dan 30 dagen voor aanvang van de loop-tijd annuleert, blijft de huurschuld bestaan uit hoofde van de huurder.

4.6 De eigenaar kan de overeenkomst annuleren,enkel door redenen van overmacht. Als de eigenaar deze overeenkomst op enig moment vóór het begin van de termijn an-nuleert, zal de eigenaar de huurder al het geld terugbetalen dat vóór de annulering is betaald.

4.7 In geval van no show door de huurder blijft het totale huurbedrag als annuleringskos-ten verschuldigd door de huurder.

4.8 In het geval dat de huurder de accommodatie vrijwillig verlaat, om welke reden of omstandigheid dan ook vóór het einde van het contract, is de eigenaar vrijgesteld van elke vorm van terugbetaling.

4.9 Wij raden de huurder sterk aan om voor zijn reservering en verblijf een annulerings-verzekering af te sluiten.


5. Schade en borgstelling:5.1 De huurder is jegens de eigenaar verantwoordelijk voor alle breuk, schade en ver-nieling van eigendommen, directe en indirecte kosten, opgelopen boetes, ontstane kos-ten van derden en schade toegebracht aan het vakantiehuis (inclusief eventuele inhoud) gedurende de looptijd. De huurder stemt ermee in de eigenaar te vrijwaren voor alle ver-liezen of schade die de eigenaar lijdt als gevolg van het niet nakomen van zijn verplich-tingen door de huurder en om de eigenaar onmiddellijk, op eerste verzoek, al deze kos-ten te vergoeden.

5.2 In geval van schade en / of verlies aan de accommodatie, door schuld of nalatigheid van de huurder (de persoon genoemd als huurder in de reservering inclusief de andere bewoners van de accommodatie), wordt het totale bedrag van de schade in mindering gebracht op de borg. . Als de schade en / of verliezen geleden in de accommodatie, of de schade die de eigenaar lijdt groter is dan het bedrag dat als borg is betaald, moet de huurder de rest rechtstreeks aan de eigenaar betalen.

5.3 Breuk, verlies en / of schade aan de woning dienen binnen maximaal 24 uur aan de eigenaar te worden gemeld en de schade dient te worden vergoed.

5.4 Indien een borg wordt gehouden door de eigenaar, beperkt dit geen enkele aan-sprakelijkheid van de huurder op grond van paragraaf 5.1., 5.2. en 5.3. bovenstaand.


6. Bezetting van het vakantiehuis:6.1 Huurder mag niet meer personen in het Vakantiehuis laten wonen dan het aantal dat door de verhuurder in de boekingsbevestiging of in de advertentie op de site is aange-geven.
Een bezetting met een groter aantal personen kan leiden tot beëindiging van het huur-contract en verlies van de borg. In dat geval worden de gedane betalingen niet geretour-neerd en moet de huurder de volledige huursom betalen. Indien huurder voornemens is met meer personen in het gehuurde te verblijven dan toegestaan, dient de huurder dit voor aanvang van de huurperiode schriftelijk bij de verhuurder aan te vragen. De eige-naar kan dit weigeren of de betaling van een extra toeslag aanrekenen.

6.2 Het is huurder niet toegestaan te roken in de Vakantiewoning. Roken is toegestaan in de tuin, op voorwaarde dat de huurder ervoor zorgt dat al het bijbehorende afval aan het einde van de huurperiode wordt verwijderd. Indien er vastgesteld wordt dat er ge-rookt wordt binnen de woning kan de verhuurder extra kosten aanrekenen voor de schoonmaak van de woning.

6.3 De eigenaar of zijn vertegenwoordiger mag de woning en het vakantiehuis te allen tijde betreden om de woning en het vakantiehuis te inspecteren, mits de eigenaar de huurder hiervan niet minder dan 2 uur van tevoren op de hoogte stelt. Een dergelijke kennisgeving wordt telefonisch en / of schriftelijk verstrekt.

6.4 Het Vakantiehuis is vanaf 16.00 uur beschikbaar voor bewoning op de dag van aan-komst en op de dag van vertrek dient de huurder de vakantiewoning om 10.00 uur te ver-laten. De aankomst- en vertrektijden kunnen in overleg tussen de verhuurder en de huurder worden gewijzigd. Indien de huurder de woning niet heeft verlaten voor de ver-trektijd van 10.00 uur, heeft de eigenaar het recht om de huurder een vergoeding van schade in rekening te brengen. Dit zou minimaal het verlies van de borg kunnen inhou-den.

6.5 De eigenaar dient 48 uur van tevoren op de hoogte te worden gesteld van de ge-wenste aankomsttijd van de huurder, zodat de eigenaar afspraken kan maken met be-trekking tot de sleuteloverdracht van het vakantiehuis.

6.6 Onderhuur is niet toegestaan.

6.7 Afval dient bij vertrek in de dichtstbijzijnde container te worden gedeponeerd.

6.8 De huurder gaat ermee akkoord de woonruimte te betrekken in overeenstemming met de geldende algemene voorschriften.

6.9 De eigenaar of zijn vertegenwoordiger heeft het recht om een eindinspectie uit te voeren. Bij vertrek dient de huurder de woonruimte netjes en ordelijk achter te laten. De elementen binnen en buiten de accommodatie, zoals meubels, enz., mogen niet van hun oorspronkelijke locatie worden verplaatst. Dan heeft de eigenaar het recht om het be-drag van € 60, - in mindering te brengen voor de kosten die gemaakt moeten worden om de situatie recht te zetten. Het achterlaten van afval in het pand zal ook een uitgave van € 60 met zich meebrengen die van uw borg zal worden afgetrokken.


7. Extra faciliteiten beschikbaar in het vakantiehuis:7.1 Indien door de verhuurder of de gasten van de huurder gebruik wordt gemaakt van door de verhuurder ter beschikking gestelde aanvullende voorzieningen, maakt de huurder op eigen risico gebruik van deze aanvullende voorzieningen.

7.2 De verhuurder heeft naar best vermogen een nauwkeurige omschrijving gegeven van de woning en de staat ervan. De huurder begrijpt dat het wordt beschouwd als gere-serveerd "op zicht ". Het vakantiehuis is schoongemaakt voordat de huurder zijn intrede neemt. Alle elektriciteit, loodgieterswerk en apparaten moeten in goede staat verkeren. Het niet functioneren van bepaalde extra voorzieningen, zoals tv's of internet en wifi-service, vormen geen basis voor enige restitutie. De verhuurder zal er alles aan doen om deze zaken te laten repareren, maar garandeert niet dat deze tijdens de bezetting van de huurder worden hersteld. Wanneer de huurder arriveert en hij constateert dat het huis niet naar de normale normen is schoongemaakt of er voorzieningen niet functioneren, moet de eigenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld binnen de 24u na aankomst in de woning. Hij zal zijn best doen om installateurs de problemen op te laten lossen, maar kan tijdens vakanties en weekenden niet alles oplossen. In geen geval zal het huurgeld worden terugbetaald of geretourneerd vanwege de staat van het huis. De gast stemt ermee in de eigenaar te vrijwaren van enige aansprakelijkheid voor de staat van het huis.


8. Privacy-GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016):8.1 De door de eigenaar verzamelde informatie over de huurder wordt door de eigenaar gebruikt om de reservering en het verhuren van de woning te beheren. De huurder machtigt de eigenaar om dergelijke informatie uit te wisselen met derden, inclusief (maar niet beperkt tot) zijn afgevaardigden die worden gebruikt voor het beheer van het vakan-tiehuis, krediet- en incassobureaus en advocaten. De huurder begrijpt dat als de huurder in gebreke blijft met enige betaling onder deze overeenkomst, dat dit verzuim kan wor-den gemeld bij een krediet- en / of incassobureau. Alle informatie die aan een krediet- en / of incassobureau wordt verstrekt, kan door dat bureau beschikbaar worden gesteld aan andere gebruikers van de diensten van dat bureau.

8.2 Volgens het Spaanse huurreglement zal de huurder een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van zijn en zijn gasten aan de eigenaar verstrekken of minimaal de vol-gende gegevens verstrekken : naam-geboortedatum-geboorteplaats-nummer identifica-tiedocument. Deze worden gebruikt voor de registratie bij de gemeente zoals verplicht door de Spaanse vakantie-huurwet.


9.Gebruik van beveiligingscamera's:9.1 De huurder begrijpt en accepteert dat het vakantiehuis is beveiligd met externe be-veiligingscamera's. Deze camera's worden gebruikt om het vakantiehuis te beschermen tegen mogelijke inbraken en diefstal. Er zijn GEEN camera's in huis. De camera’s staan om privacy redenen uit tijdens de verhuurperiode. Het is de huurder niet toegestaan deze camera's disfunctioneel te maken of op enigerlei wijze de zichtlijn van de camera's te beperken.
10. Persoonlijke eigendom:De huurder begrijpt dat persoonlijke eigendommen van en gebruikt door de huurder niet zijn verzekerd door de verhuurder en de verhuurder is niet verantwoordelijk voor verlo-ren, gestolen of vermiste eigendommen van de huurder of eigendommen van de huurder die na het uitchecken zijn achtergelaten.


11. Sleutels:De eigenaar of zijn vertegenwoordiger zal u een enkele kopie van de huissleutels (5 sleutels) bezorgen. Het niet retourneren of verlies van sleutels zal een vervangingskost met zich meebrengen indien de sloten voor veiligheidsredenen dienen vervangen te worden. Deze kost wordt bewezen op basis van de reëel gemaakte kosten door de ver-huurder.12. Barbecue en open haard:12.1 De barbecue wordt door de huurder op eigen risico gebruikt. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen veroorzaakt door het gebruik van de barbe-cue.

12.2 De barbecue zal bij vertrek worden leeggemaakt van houtskoolresten of etenswa-ren en de grill wordt voor vertrek schoongemaakt. Gebeurt dit niet, dan worden er extra schoonmaakkosten van EUR 75,00 in rekening gebracht.

12.3 De open haard wordt door de huurder op eigen risico gebruikt. De open haard wordt eenmaal per jaar onderhouden door de verhuurder via een professionele firma. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen veroorzaakt door het gebruik van de open haard. Deze dient voor vertrek leeggemaakt worden van asresten en de ruit van de open haard cassette dient gereinigd te worden. Gebeurt dit niet, dan worden er extra schoonmaakkosten van EUR 75,00 in rekening gebracht.13. Handdoeken:13.1 Handdoeken worden verstrekt bij aankomst. Dit betekent 1 grote en 2 kleine hand-doeken per persoon.

13.2 Handdoeken mogen alleen worden gebruikt bij het vakantiehuis. Ze mogen niet naar het strand of buiten het terrein van het vakantiehuis worden gebracht.

13.3 In geval van verlies van de handdoeken wordt een vergoeding van 10 EUR voor de kleine handdoek, 15 EUR voor de grote handdoek aangerekend.
14. Geen feestjes:14.1 Het vakantiehuis is geen feesthuis. De huurder moet 21 jaar oud zijn om deze va-kantiewoning te boeken. Alle speciale gelegenheden zoals alle soorten feesten, bruilof-ten, recepties, familiereünies of toename van het aantal bewoners (gasten die niet op het registratieformulier zijn geregistreerd), zijn op geen enkel moment toegestaan. Volwas-senen kunnen geen eigendom huren namens minderjarige gasten, geen uitzondering wordt toegestaan.


15. Geen huisdieren toegestaan:15.1 Als u een huisdier (en) meebrengt, wordt deze huurovereenkomst onmiddellijk ver-beurd, opgezegd en worden de borgstellingen behouden en worden kosten voor een grondige schoonmaak en extra kosten voor het schoonmaken van het zwembad in rekening gebracht.


16. Zwembad:16.1 Zwembadonderhoud wordt één tot twee keer (in het hoogseizoen) per week ge-daan.

16.2 In het geval dat het zwembad vuil is of u problemen ziet, dient u onmiddellijk binnen de 24 uur contact op te nemen met de eigenaar, zodat deze de nodige maatregelen kan nemen.

16.3 Elke vorm van manipulatie door de huurder van het zwembad, de verlichting in het zwembad of het functioneren van de pompen, kan voor de huurder kosten met zich mee-brengen.

16.4 Het is verplicht om te douchen voordat u het zwembad betreedt om alle soorten crème of olie te verwijderen. Zwembaden kunnen groen worden door het teveel aan dit soort producten en kunnen tot 3 dagen onbruikbaar worden, dit is de verantwoordelijk-heid van de huurder. Extra schoonmaakkosten worden aangerekend op basis van de prestaties van de verantwoordelijke voor het zwembadonderhoud.

16.5 Gasten dienen altijd de toegang tot het huis te verlenen aan geautoriseerd perso-neel van de eigenaar, zodat zij het onderhoud van het zwembad en de tuinen kunnen uitvoeren en eventuele storingen kunnen verhelpen of reparaties kunnen uitvoeren naar eigen goeddunken. Dergelijke tussenkomsten worden steeds voorafgaand aan de tus-senkomst door de verhuurder aan de huurder meegedeeld.


17. Wifi:17.1 De wifi is voor normaal datagebruik.

17.2 De wifi-service is een externe service, dus de eigenaar is niet verantwoordelijk voor enig incident, onderbreking of storing van de lijn.

17.3 De wifi-router bevindt zich in een gesloten en vergrendelde container om manipula-tie te voorkomen. Huurder zal niet proberen deze container te openen, te beschadigen of anderszins te manipuleren. Kosten voor schade aan deze container of aan de router of zijn installatie, worden in mindering gebracht op de borgsom.


18. Maximale bezetting:18.1 De maximale bezetting is 8 personen, inclusief kinderen of 9 op voorwaarde dat ten minste één van de gasten jonger is dan 1 jaar. Er zijn alleen bedden voor 8 personen.

18.2 Indien de maximale bezetting wordt overschreden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, wordt deze huurovereenkomst onmiddellijk verbeurd, opgezegd en worden de borgen ingehouden.


19. Aanname van risico - kinderbeveiliging:19.1 Er is geen badmeester aanwezig. Dienovereenkomstig doen personen die het zwembad gebruiken dit op eigen risico en neemt de eigenaar geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of letsel. Niemand mag alleen zwemmen.

19.2 De huurder zal de verhuurder vrijwaren van alle lichamelijk letsel en / of materiële schade opgelopen aan het onroerend goed als gevolg van nalatig handelen of nalatig-heden van de huurder. Zie onderstaande disclaimer.

19.3 De huurder begrijpt dat er geen speciale inspanningen zijn gedaan om dit huis "kinderveilig" te maken, en accepteert het risico of de schade aan eventuele kinderen die wij op het terrein toelaten. Deze risico's zijn niet beperkt tot, maar omvatten toegang tot het zwembad, aangrenzende straat, schoonmaakbenodigdheden in huis en planten in huis, tuin en op straat, die bij inslikken giftig kunnen zijn.


20. Disclaimer:De huurder begrijpt dat de eigenaar niet verantwoordelijk is voor enig persoonlijk letsel veroorzaakt door uitglijden op natte bestrating of oppervlakken, en dat de huurder ver-antwoordelijk is voor het voorzichtig zijn als de oppervlakken nat of glad zijn als gevolg van het weer of het gebruik van slangen om gebieden af te spoelen, of het gebruik van het zwembad in het algemeen en verder, dat de eigenaar niet verantwoordelijk is voor enig persoonlijk letsel of verlies of schade aan de huurder, direct of indirect veroorzaakt door slechte weersomstandigheden, natuurrampen, uitval van warmte, ongevallen gere-lateerd aan brand, kachels, het gebrek aan passende voorzorgsmaatregelen te nemen in de buurt van natte gebieden of onvoorziene omstandigheden door de huurder.
De huurder of zijn gasten zullen in geen geval de eigenaar van het vakantiehuis aan-sprakelijk stellen voor enige schade of claims van welke aard dan ook die voortvloeien uit hun verblijf, behalve voor opzettelijke daden.

Ongevallen en diefstallen: Bij het maken van een reservering neemt de gast de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alles met betrekking tot zijn persoonlijke veiligheid en die van zijn bezittingen. Noch de eigenaar, noch de vertegenwoordigers van de eige-naar zijn verantwoordelijk voor enige schade, letsel, ziekte, overlijden, materiële schade of diefstal die de gast of hun metgezellen kunnen lijden tijdens hun verblijf.


21. Huurwoningen:21.1 De eigenaar en de huurder komen overeen dat de looptijd een korte termijn huur-contract is en dat de looptijd niet langer zal zijn dan 120 dagen en dat deze Overeen-komst niet onderhevig is aan de Regels voor Huurwoningen.

21.2 De vakantiewoning mag door de huurder niet voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

21.3 Aan het einde van de huurperiode stemt de huurder ermee in de sleutels terug te geven aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger.


22. Registratie elektriciteitsverbruik:De kost van het elektriciteitsverbruik voor de huurder, wordt bepaald door de specifieke voorwaarden van het contract.
Het verbruik wordt geregistreerd door een elektriciteitsmeter in de keuken van het vakantiehuis. De meterstand wordt bij aankomst en bij vertrek van de huurder vast-gesteld. Dit wordt geregistreerd door de Eigenaar of zijn vertegenwoordiger. De huurder wordt geadviseerd om bij aankomst een foto te maken van de KWH-elektriciteitsmeter en deze op te sturen naar de eigenaar. Bij vertrek van de huurder zal de verhuurder of diens vertegenwoordiger de KWH registreren op de elektriciteitsmeter die wordt afgetekend door de huurder.


23. Tuin:23.1 De huurder verbindt zich ertoe de integriteit van de tuin en alle planten daarin te respecteren. Planten kunnen in geen geval worden afgesneden, verwijderd of bescha-digd.

23.2 De tuin is voorzien van een automatisch irrigatiesysteem. In geen geval zal de huurder of iemand in zijn groep deze installatie op enigerlei wijze verstoren, wijzigen of manipuleren.


24. Zonnewering :De woning is uitgerust met een uitschuifbare zonnewering aan de voorkant van de wo-ning. Bij regen of wind mag deze zonnewering niet uitgeschoven worden om schade te voorkomen. Windsensoren zorgen voor het automatisch inrollen van de zonnewering bij hevige wind. De huurder dient bij het verlaten van de woning de zonnewering steeds dicht te laten zodat deze niet kan onderhevig zijn aan regen tijdens diens afwezigheid. Geenszins mag de zonnewering manueel gemanipuleerd worden.


25. Jurisdictierecht:25.1 Mocht er een geschil ontstaan tussen de eigenaar en de huurder dat niet kan wor-den opgelost door overleg tussen de partijen, dan zal de kwestie worden behandeld door de jurisdictie van de Spaanse wetten die van toepassing zijn in Moraira.

25.2 Als een van de partijen bij deze Huurovereenkomst een juridische actie of procedu-re (inclusief wanbetaling, niet-betaling, enz.) die voortvloeit uit of verband houdt met de-ze Huurovereenkomst wordt aangespannen, heeft de winnende partij het recht om van de andere partij, naast alle andere vergoedingen die kunnen worden verleend, de rede-lijke honoraria, kosten en uitgaven van de advocaat die zijn gemaakt in de actie of pro-cedure door de winnende partij te ontvangen.

25.3 In wat niet is voorzien in dit contract, zijn de bepalingen van het burgerlijk wetboek en decreet 92/2009 van 3 juli van de Consell de la Generalitat Valenciana, die de regu-lerende regelgeving van toeristenwoningen goedkeurt, van toepassing. binnen de terri-toriale reikwijdte van de Valenciaanse Gemeenschap en aanvullende normen.